Current News

Opinnäyte: Valtionhallinnon uusi Handi-ohjelma oikeuspsykiatrisen sairaalan hankintatoimessa

Posted on 2020-05-19 14:17:40 EEST.

Tutkimus selvitti, miten hankintatoimen digitalisoiminen onnistui ja mitä siitä opittiin.

Vuonna 2015 hallituksen kärkihankkeiden joukossa oli hankintojen digitalisoiminen koko valtionhallinnossa. Tavoitteen saavuttamiseksi valtionhallinnossa käynnistettiin Handi-hanke, jota varten alettiin kehittämään uutta ostolasku- ja tilausjärjestelmää Handia. Tutkimuksessa selviää, miten Handi-ohjelmaa käytetään oikeuspsykiatrisessa sairaalassa ja mitä muutoksia hankintakulttuuriin joudutaan sen myötä tekemään eli miten uusi Handi-ohjelma toimii käytännössä jokapäiväisessä hankintatoimessa valtion oikeuspsykiatrisessa sairaalassa ja mitä toimia valtion oikeuspsykiatrisessa sairaalassa pystytään tekemään, jotta valtion digitalisointihankeen tavoitteet koskien automatisoitua ostolaskujen käsittelyä voidaan saavuttaa. Tutkimus sisältää näkemykset hankintatoimen ja tilauksellisten ostolaskujen lisäksi myös sopimuksiin perustuvien laskujen lisäämisen mahdollisuuksista valtion erityisvirastossa.

Tutkimuksessa pyrittiin toimintatutkimuksen keinoin selvittämään, onko valtion oikeuspsykiatriseen sairaalaan pystytty kehittämään uusi ja hallittu hankintatapa, joka perustuu Valtiokonttorin lanseeraamaan Handi-ohjelmaan. Lisäksi tutkimuksessa käytettiin havainnointitutkimuksen metodeja, kun havainnoitiin muutoksen tuomia sopeuttamistoimenpiteitä ja niiden vaikutuksia organisaatiossa. Tutkimuksen aineisto syntyi Handi-projektin edetessä ja käyttöönoton laajetessa vähitellen koko organisaatioon.

Tutkimuksesta selviää, että hankintatoimen digitalisoiminen ei esimerkkivirastossa onnistunut odotetulla tavalla. Jotta toimintatavan muutos olisi saatu onnistumaan organisaatiossa, olisi se vaatinut johdon ja esimiesten sitoutumista ja esimerkkiä. Hankintatoimen kehittäminen ja laskujenkäsittelyn automaation lisääminen ei siksi voi olla vain talousosaston projekti, vaan viraston koko hankintaorganisaation pitää sitoutua siihen kokonaisvaltaisesti.

Lisätiedot

Äkäslompolo, A. 2020. Handin käyttöönotto ja uuden hankintakulttuurin luominen oikeuspsykiatrisessa sairaalassa. Opinnäytetyö. Liiketoimintaosaaminen, YAMK. Vaasa: Vaasan ammattikorkeakoulu.

Anu Äkäslompolo, YAMK, Liiketoimintaosaaminen, Vaasan ammattikorkeakoulu peraanu@hotmail.com

Opinnäytetyö on tallennettu Theseus-tietokantaan osoitteessa

https://www.theseus.fi/

Opinnäytetyö ohjaaja: Margit Mannila

Back