Current News

Intern auditering vecka 40!         

Vasa yrkeshögskola har under våren utbildat interna auditörer under ledning av kvalitetschef Tarja Kettunens och förvaltningsdirektör Ossi Koskinens ledning. Sammanlagt är auditörerna 20 stycken och de är representanter för personalen, studentkåren och arbetslivet. De har delats in i fem grupper och varje grupp utvärderar 4-5 processer vilket sammanlagt utgör 24 processer.

Syftet med den interna auditeringen är att klargöra om man vid skolan handlar i enlighet med de överenskomna processbeskrivningarna. Dessutom är den kommande auditeringen övning inför den externa auditeringen som utförs våren 2008.

Den interna auditeringen sker vecka 40, under den första veckan i oktober.
Auditeringen sker genom att intervjua de processansvariga samt de som är delaktiga i processen, även studenterna. Kallelsen till intervju skickas ut i september.

Innan den interna auditeringen kommer de processansvariga och personalen att
få träning och avdelningsföreståndarna samt personalen som arbetar med stödtjänster kommer att gå igenom och diskutera frågor som gäller kvalitet.  Studenterna kommer att informeras om kvalitetsärenden och man kommer att ordna informationstillfällen då man berättar om hur VYH:s verksamhet är organiserad.

Målet är att ge en klar bild av hur skolans ledning och verksamhet är organiserad. Dessutom kommer man avdelningsvis att behandla hur man ska förbereda sig för den kommande auditeringen. Alla i personalen ska känna till åtminstone de processer som berör de egna arbetsuppgifterna.

Det lönar sig också för studenterna att förbereda sig för auditeringen genom att bekanta sig med processbeskrivningarna eftersom dessa kommer till nytta i den dagliga verksamheten.

Processbeskrivningarna finns på intranet under rubriken verksamhetsorganisation http://intra.puv.fi/kehittaminen/toiminta/ .
Läs mer om intern auditering på intranet under i mappen "audit - 08" http://intra.puv.fi/kehittaminen/audit08/sisainenauditointi/.

Back