Research, Development and Innovation

Yleistä harjoittelusta Vaasan ammattikorkeakoulussa

Vaasan ammattikorkeakoulussa on mahdollista opiskella kahdessa eri koulutusohjelmassa englanniksi: International Business ja Information Technology ja molempiin tutkintoon sisältyy harjoittelu.

Harjoittelun aikana opiskelija saa työkokemusta. Työkokemus hankitaan opiskelun aikana kesäkuukausina ja/tai koulutusohjelmaan erilliseksi harjoittelujaksoksi varattuna aikana riippuen koulutusalasta. Harjoittelupaikan hankkimisesta vastaa ensisijaisesti opiskelija itse. Harjoittelun aikana opiskelija perehtyy oman ammattialansa todellisuuteen ja työtehtäviin soveltaen teoriaa ja käytäntöä eri toimintaympäristöissä sekä tutustuu alan käsitteistöön.

Harjoittelu lisää opiskelijan valmiuksia ja motivaatiota oman ammatin opiskeluun sekä auttaa ammattitaidon kehittymisessä. Samalla opiskelija tutustuu työpaikan organisaation toimintaan, organisaatiokulttuuriin, työnjakoon, sosiaalisiin suhteisiin sekä harjaantuu työskentelemään ryhmän jäsenenä. Harjoittelun tarkoitus on edistää kansainvälisyyttä, yrittäjyyttä ja ammattieettistä ajattelutapaa.

Harjoittelu on aina ohjattua harjoittelua, jonka tavoitteena on perehdyttää opiskelija erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. Ohjattuun harjoitteluun liittyy harjoitteluohjeistus, opiskelijan tekemä harjoittelusuunnitelma/-sopimus tulevasta harjoittelujaksosta samoin jaksosta tehtävä harjoitteluraportti. Työtehtävien arviointi on luonnollinen osa harjoittelun ohjausta. Ohjaus harjoittelupaikalla tapahtuu työnantajan toimesta. Harjoittelusta annetaan myös työtodistus.

Harjoittelun tulee olla kokopäivätyötä.

Opintopisteiden ja harjoitteluviikkojen vastaavuudet:

  • 30 op vastaa 20 viikon harjoittelua
  • 20 op vastaa 13 viikon harjoittelua
  • 10 op vastaa 7 viikon harjoittelua

Harjoittelu voi olla kokonaan ammattiharjoittelua tai jakautua seuraavasti:

  1. Perusharjoittelu on 10 opintopisteen arvoinen
  2. Ammattiharjoittelu vähintään 20 opintopistettä