Research, Development and Innovation

Monikulttuurinen työyhteisö

Monikulttuuriset työyhteisöt ovat tätä päivää, sillä yritykset toimivat globaalisti ja yhä useampi organisaatio haluaa kasvattaa kilpailuetuaan kansainvälistyvillä markkinoilla palkkaamalla ulkomaalaisia töihin. Kulttuurien kohdatessa kannattaa karistaa turhat ennakkoluulot ja suhtautua vuorovaikutustilanteeseen joustavasti, eikä pyrkiäkään välttelemään väistämättömästikin eteen tulevia yhteentörmäyksiä. Hyvin tärkeää onkin avoin ilmapiiri, joka sallii pikku ”kömmähdykset” molemmin puolin.

Monikulttuurisessa työyhteisössä ristiriitojen syynä saattaa olla kulttuurinen väärinymmärrys. Ristiriita voi syntyä joko erilaisista toimintatavoista johtuvasta väärinymmärryksestä tai todellisesta näkemyserosta, mutta tätä ei pidä säikähtää. Kautta aikojen ollaan oltu eri mieltä asioista riippumatta kulttuuritaustasta. Monikulttuurista osaamista ei voida ikinä täysin saavuttaa, sillä kulttuurien maailma on niin rikas ja jatkuvasti muuttuva, ettei kaikkia maailman kulttuureja voida ikinä yhdessä organisaatiossa täysin ymmärtää. Organisaation monikulttuurinen osaaminen onkin ennen kaikkea avoimuutta kulttuurienväliselle oppimiselle ja oman organisaation kulttuuristen käytäntöjen avaamista, jotta myös muista kulttuureista tulevat voisivat ymmärtää yrityksen toimintaperiaatteet. Yhteisten pelisääntöjen selkeällä esiin tuomisella päästään monessa asiassa pitkälle.

Työ monikulttuurisessa ympäristössä on haasteellista, mutta rikastuttavaa. Paitsi että oppii vieraasta kulttuurista, oppii myös näkemään uusia puolia omasta kulttuuristaan sekä itsestään. Kansainvälistymisen myötä kyky työskennellä monikulttuurisessa työympäristössä on yhtä tärkeää kuin ammatillinen pätevyyskin. Ensimmäisen askel työympäristön moninaistamiseen voisi olla ulkomainen työharjoittelija.