Alumni

Liiketoimintaosaamisen koulutus

tradenomi (ylempi AMK), 90 op

Hakeminen koulutukseen seuraavan kerran aikaisintaan keväällä 2019.

www_liiketoimintaosaaminen.jpg

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto vastaa työelämän kehittyneisiin osaamistarpeisiin ja antaa mahdollisuuden tutkintoon johtavaan jatko-opiskeluun ammatillista väylää pitkin. Ylempi AMK-tutkinto rinnastetaan ylempään korkeakoulututkintoon ja se tuottaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistoissa ja muissa tiedekorkeakouluissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Vaasan ja Centrian ammattikorkeakoulut toteuttavat yhteistyössä liiketoimintaosaamisen ylemmän AMK-koulutuksen.

Koulutus valmentaa elinkeinoelämän ja julkisen sektorin vaativiin asiantuntija- ja esimiestehtäviin. Opiskelu sisältää suullisia ja kirjallisia analyysejä työpaikan kehittämiskohteista sekä ryhmätöitä, joista saadaan sekä teoreettista että empiiristä tietoa oman asiantuntijuuden kehittämiseen. Katso opintojaksokuvaukset (pdf).

hae-vamkiin.png

Opintojen kesto Opintojen kesto on noin 2-3 vuotta. Kurssitarjonta ajoittuu kahdelle lukuvuodelle. Opiskelijat saavat aikataulutetun kurssiohjelman valinnan vahvistuttua. Kurssien toteutustapa vaihtelee; pääosa opinnoista suoritetaan etäopintoina ja mahdollinen lähiopetus pidetään lauantaisin muutaman kerran lukukaudessa. Tutkintoon sisältyy lisäksi opinnäytetyö, joka tehdään kehittämistehtävänä opintojen loppuvaiheessa. Katso opintojen alustava (v. 2017 aloittavat) aikataulu tästä (printattava pdf, vinkki: tulostaessasi katso, että dokumentti on vaaka- eli landscape-asennossa. Näin saat taulukon isommaksi).

1. vuoden aikana molempien ammattikorkeakoulujen opiskelijat suorittavat yhdessä 30 op:n laajuiset syventävät opinnot, joihin sisältyvät seuraavat opintokokonaisuudet:

  • Yrittäjyys ja uudistuva markkinointi 10 op
  • Organisaatiot ja johtaminen 10 op
  • Yrityksen kasvu ja kehittäminen 10 op

2. vuoden opintoihin kuuluu molempien ammattikorkeakoulujen yhteinen 10 op:n Tutkimus- ja kehittäminen -opintokokonaisuus. Muut opinnot ovat henkilökohtaista urakehitystä syventäviä valinnaisia opintoja (20 op), joita tarjoavat Vaasan ja Centrian-ammattikorkeakoulujen lisäksi myös Seinäjoen ammattikorkeakoulu.

3. vuoden aikana opiskelija tekee omiin työtehtäviinsä liittyvää kehittämishankettaan opinnäytetyönä (30 op). Laajuutensa vuoksi hanke pyritään aloittamaan jo toisen opiskeluvuoden aikana.

Aloituspaikat 15

Valintakoe

Lisätietoja: Liiketalouden koulutuspäällikkö Marianne Waltermann ja yliopettaja Margit Mannila

hae-vamkiin.png