Alumni

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

90 op, sairaanhoitaja / terveydenhoitaja / sosionomi (ylempi AMK)

Hakeminen 14.3. - 28.3.2018, osoitteessa www.opintopolku.fi.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto vastaa työelämän kehittyneisiin osaamistarpeisiin ja antaa mahdollisuuden tutkintoon johtavaan jatko-opiskeluun ammatillista väylää pitkin. Koulutus tuottaa kelpoisuuden tehtäviin, joissa edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa.

hae-vamkiin.png

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutuksessa painottuvat johtamisen, kehittämisen ja talousosaamisen alueet, ja se antaa valmiudet toimia sosiaali- ja terveysalan organisaatioiden vaativissa käytännön asiantuntija-, kehittämis-, päällikkö- ja johtotehtävissä. Koulutus vahvistaa tutkivaa ja kehittävää työtapaa sekä antaa taitoja vastata dynaamisesti ja innovatiivisesti niin yhteiskunnan sosiaali- ja terveydenhuoltoon kohdistamiin haasteisiin kuin työelämästä nouseviin kehittämis- ja muutostarpeisiin.

Opintojen kesto 2-3 vuotta monimuoto-opiskeluna työn ohessa tai 1,5 vuotta päiväopiskeluna (edellyttää, että opinnäytetyö aloitetaan heti opintojen alussa). Opetusmenetelminä käytetään verkko-opetusta, etätehtäviä ja kontaktiopetusta. Kontaktitunteja pidetään keskimäärin kahtena päivänä kuukaudessa. Opintoihin ei kuulu harjoittelua. Koulutus alkaa elokuun lopussa 2018.

Opintojen sisältö

Syventävät ammattiopinnot, joiden tavoitteena on antaa opiskelijalle mahdollisuus syventää teorian soveltamista käytäntöön, analyyttisiä taitoja, projektin johtamisen sekä tutkimus- ja kehitystyöhön osallistumisen taitoja sekä sosiaalisia taitoja.

  • Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen (25 op)
  • Sosiaali- ja terveysalan johtaminen (22 op)
  • Talousosaaminen sosiaali- ja terveysalalla (8 op)

Vapaasti valittavien opintojen (5 op) tarkoituksena on laajentaa ja syventää opiskelijan ammatillista tietämystä ja osaamista.

Opinnäytetyö (30 op), jonka tavoitteena on kehittää opiskelijan kykyä soveltaa tutkimustietoa ja käyttää valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen sekä osoittaa valmiutta itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön. Opinnäytetyöt painottuvat seuraaviin teemoihin:

  • Palvelu- ja toimintamallien kehittäminen
  • Palvelujen laadun ja vaikuttavuuden johtaminen
  • Johtamisosaamisen kehittäminen
  • Hyvinvointipalvelujen moniammatillinen verkostotoiminta

Aloituspaikat 20

Valintakoe Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen, jonka kirjallinen osuus on aineistopohjainen koe. Valintakokeeseen liittyvä materiaali jaetaan valintakoetilaisuudessa, joka pidetään 21.5.2018.

Lisätietoja:
Koulutuspäällikkö Regina Nurmi